Constitució de DG3

ACTA FUNDACIONAL DE L'ASSOCIACIÓ

A Tarragona, el cinc de març de mil nou-cents vuitanta nou.

Es reuneixen els Senyors:Foto

Son tots ells majors d'edat, actuen en nom propi i es reconeixen entre sí capacitat legal suficient per a atorgar el present document de fundació i, amb aquest fi,

MANIFESTEN I CONVENEN:

PRIMER: Que constitueixen com a socis fundadors, una Associació que s'anomenarà DIGIGRUP-EA3 i que es regirà pels Estatuts que s'adjunten a la present i que aproven per unanimitat, en aquest mateix acte.

SEGON: Els reunits acorden considerar-se constituïts en Assemblea General Extraordinària i, prèvies les deliberacions oportunes, prenen l'acord unànim de nombrar el primer Consell Directiu que queda constituït de la forma següent:

TERCER: Unànimement apoderar a Sr. en ANTONI PLANAS VILA per a que en nom dels atorgant pugui fer tots els actes necessaris per a l'inscripció i legalització de l'Associació que es constitueix.

I per a que consti, signem la present, en el lloc i data de l'encapçalament.

Enrere